Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizácia

 1. povolené sú airsoftové zbrane (ďalej len "zbraň") spĺňajúce slovenské zákonné normy
 2. zakázané nosiť do hracieho priestoru iné zbrane než povolené airsoftové zbrane
 3. povolené sú len plastové sférické strely kalibru 6 mm (ďalej len "BB"), kovové, farbiace a strely iného kalibru sú zakázané
 4. hráči sú povinní nosiť dostatočne účinné ochranné prostriedky na očí (ďalej len "ochranné prostriedky") počas celého pobytu na hracej ploche, odporúčame ich nosenie počas celého konania akcie
 5. mimo hracej plochy, okrem vyhradeného priestoru, je zakázané mať v zbrani zásobník a zbraň musí byť zaistená
 6. streľba mimo hracej plochy je povolená len vo vyhradenom priestore a vyhradeným smerom (testovanie a nastreľovanie zbraní)
 7. každá pyrotechnika musí byť vopred schválená organizátormi akcie, jej použitie upravujú pokyny pre konkrétnu akciu
 8. konzumácia alkoholu alebo omamných látok je počas trvania akcie prísne zakázaná
 9. pri výskyte cudzích osôb bez ochranných pomôcok na hracej ploche je hráč povinný okamžite zastaviť hru a neodkladne informovať organizátora
 10. pri akomkoľvek zranení je hráč povinný neodkladne informovať organizátora
 11. hráči sú povinný neodkladne vykonať organizačné pokyny organizátorov akcie
 12. organizátori akcie sú viditeľne označení, ich označenie je špecifikované v pokynoch pre akciu
 13. pri porušení pravidiel bude hráč napomenutý, pri viacnásobnom napomenutí alebo hrubom porušení pravidiel bude hráč vylúčený a môže mu byť zakázaná účasť na ďalších akciách

Zásahy

 1. hráč je povinný priznať každý platný zásah a označiť sa za vyradeného
 2. zásah do akejkoľvek časti tela alebo nesenej výstroje sa považuje za platný
 3. zásah odrazenou BB nie je platný
 4. zásah do zloženej výstroje nie je platný a je možné ju využívať na krytie
 5. zásah do zbrane vyradí zbraň na vopred určenú dobu, hráč môže použiť druhú zbraň, hrať ďalej bez zbrane, požičať si inú zbraň alebo sa označiť ako vyradený
 6. zasiahnutý hráč okamžite oznámi zásah hlasitým zvolaním "MÁM" alebo "HIT", a zdvihnutím ruky nad hlavu, a potom sa neodkladne označí bielou látkou na hlave za vyradeného
 7. následne sa vyradený hráč neodkladne odoberie na respawn tak, aby nerušil priebeh hry a nijako doň nezasahoval. Zakázané je najmä krytie spoluhráčov svojim telom, označovanie pozície nepriateľa, strieľanie zo zbrane a pod
 8. akákoľvek komunikácia vyradených hráčov s hrajúcimi je zakázaná
 9. o zásahoch sa počas hry nediskutuje. Hráč sa považuje za živého, až kým sa sám neprehlási za vyradeného. Hádky kazia zážitok z hry všetkým zúčastneným, tak sa im vyhýbajte!

Respawn

 1. respawn je vopred určené, jasne označené miesto určené na zhromaždenie vyradených hráčov, z ktorého sa opäť vracajú do hry
 2. na respawne je zakázané strieľať a hráči sú tam povinní mať nasadené ochranné prostriedky
 3. dĺžka pobytu na respawne a pravidlá opúšťania respawnu sú špecifikované v pokynoch pre akciu

Streľba

 1. airsoft je bezkontaktná hra. Sácanie, udieranie, kopanie alebo akýkoľvek iný fyzický kontakt so súperom alebo jeho výstrojom je zakázaný.
 2. taktiež je zakázané verbálne napadnutie protihráča a jeho urážanie
 3. je zakázané strieľať do priestorov, kam hráč nevidí (najmä vystrčiť zbraň za roh a strieľať) a taktiež je zakázané strieľať na extrémne krátke vzdialenosti (menej ako 1m)
 4. na extrémne krátke vzdialenosti (menej ako 1m), keď jeden hráč o tom druhom nevie, sa používa ľahký dotyk zbraňou alebo rukou, dotknutý hráč sa v tichosti označí za vyradeného a ide na respawn. Tento bod je jediná výnimka z pravidla 1.

www.omegablack.sk